|
เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

ข้อมูลส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด

ประวัติแบบย่อ

กรุ๊ปเลือด

ภูมิลำเนา

สถานะภาพ ครอบครัว

 

 

ความถนัด - ความสนใจพิเศษ

ประวัติการศึกษา

ข้อมูลการอบรมพัฒนา / ศึกษาดูงาน


ประวัติการทำงาน

29 มิถุนายน 2529  ครู 2 โรงเรียนบึงบูรพ์  อำเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2534 - 2537 ครู โรงเรียนละทายวิทยา และโรงเรียนแวงแก้ววิทยา  อำเภอกันทรรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ.2537 - 2546 ครู โรงเรียนกระแชงวทิยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีีสะเกษ

พ.ศ. 2546-2549  ครูช่วยราชการ (งานไอที) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (ชื่อสำนักงานในขณะนั้น)

พ.ศ.2549-2552   ครูโรงเรียนกระแชงวทิยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีีสะเกษ

5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - 4 มิถุนายน 2560  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

5 มิถุนายน 2560  - ปััจจุบัน  ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

 

ผลงานและความภาคภูมิใจ

 


Educational supervisor
Sisaket Provincial Education Office