เขียนโดย ดร.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 4 หัวข้อ การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนในการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ Onetที่สูงขึ้น
.... การให้องค์ความรู้ และทัศนะคติที่ถูกต้องแก้ผู้เรียน คือโจทย์สำคัญ ..ว่าจะทำอย่างไร ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่า ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบและต้องทำให้ดีที่สุด มุ่งมั่นและตั้งใจ ...ความสำคัญของการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (Onet)O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ความสำคัญของ Onet ต่อรัฐบาล
.... การที่รัฐบาลทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาล เป็นแสนล้านบาท เพื่อการศึกษาของเยาวชาติของชาติ ให้มีการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงทั่วประเทศ โดยคาดหวังว่า เยาวชาติชนของชาติจะมีความรู้พื้นฐาน ในการที่จะดำรงชีวิต มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลังของชาติในอนาคต โดยยึดเอาหลักการ ความมุ่งหมายของหลักสูตร โดยกำหนดตัวชีวัดในการจัดการเรียนรู้ ทำอย่างไร จะรู้ว่า ผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากการลงทุนนั้น เป็นอย่างไร คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชานของชาติ ได้รับความรู้จากครู แต่ละภูมิภาคเป็นอย่างไรบ้าง ดังนั้น นักการศึกษาทั้งหลายจึงร่วมกันหาวิธีในการที่จะให้เกิดการสะท้อนผล ของการจัดการนี้ ในรูปแบบต่าง ๆ การสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับประเทศ จึงเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะทำให้รัฐบาลได้เห็นคำตอบ จากการลงทุนมหาศาลนี้ ....นักเรียนจะเห็นแล้วว่า ถ้าไม่มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วประเทศ รัฐบาลก็ไม่มีทางรู้ได้ว่า ผลที่เกิดเป็นอย่างไร ฉะนั้น การสอบ Onet จึงเป็นการสะท้อนผลที่ชัดเจน และทำให้เห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาของรัฐ ที่จัดให้กับเยาวชน ถ้านักเรียนให้ความสำคัญและตั้งใจสอบ ก็จะทำให้คะแนนที่ออกมามีคุณภาพเชื่อถือได้ เป็นผลดีต่อการนำเอาไปวิเคราะห์และวางแผนจัดการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป
..................................................
ความสำคัญของ Onet ต่อโรงเรียน
.... โรงเรียนเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงจากการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพราะจำทำให้โรงเรียน ทราบว่า ผลการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ ผลที่ได้นี้ จะเป็นเสมือนกกระจกสะท้อนที่ดีมาก ที่จะให้ครู ผู้บริหารนำไปใช้ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนาการจัดการศึกษา ให้นักเรียนมีความรู้ เป็นไปทิศทางเดียวกับสถานศึกษาอื่นทั่วประเทศ ...การตั้งใจสอบของนักเรียน จะสะท้อนคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง เท่ากับว่า นักเรียนได้ช่วยให้โรงเรียนได้ค้นพบแนวทางในกการนำไปพัฒนา การจัดการเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องต่อไป
...................
ความสำคัญของ Onet ต่อตัวผู้เรียน
..... 1.เป็นการวัดความรู้ที่สะสมมาตลอด 3 ปี 6 ปี
......2.เป็นข้อสอบชุดเดียวกันทั้งประเทศ น่าสนุก ผลที่ได้ ทำให้เรารู้ว่า เราเก่งอยู่อันดับที่เท่าใด ในหลายแสนคน ... มันน่าตื่นเต้น ดีนะ
......3.ผลการสอบครั้งนี้ จะถูกบันทึกลงในเอกสารการจบหลักสูตร ของนักเรียน น่าภูมิใจ เพราะนี่คือ คะแนนระดับชาติของเรา
......4.คะแนนที่ได้ จะถูกนำมาคิดเป็นเกรดเฉลี่ยของนักเรียน ในอัตรา 30:70 เรื่องนี้เอาไว้ให้ครูคำนวนให้ดู
......5.บางโรงเรียน บางสถาบัน หรือแม้แต่สถานประกอบการบางแห่ง นำเอาผลการสอบ Onet มาประกอบการพิจารณาเพื่อรับเข้าเรียน หรือทำงาน
...........ฯลฯ

........ที่เล่ามาทั้งหมด นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนคงจะพอเห็นได้ว่า การสอบครั้งนี้ เราต้องตั้งใจและทำอย่างจริงจัง ให้ความร่วมมือกับคุณครูอย่างจริงจัง เพื่อเตรียมตัวสอบ