เขียนโดย ดร.สมเกียรติ ไกรยา

Powerpoint จากการประชุม “เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา School-friendly QA:an innovation platform” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61

1.ท่าน รมว.ศธ.(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
https://drive.google.com/…/1xMoOdEbuAG48tICQzHiOujUDcb…/view

2.ผช.รมว.ศธ. (รศ.นพ.โศภณ นภาธร)
https://drive.google.com/…/14HYegdCpw7VJhhFfyjKMsTeAB…/view…

3.เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
https://drive.google.com/…/1Z-U1uMraNCE62yC0qqSEJYc_46…/view

4.ผอ.สทศ.สพฐ. (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ)
https://drive.google.com/…/14gQvW_Bh4qX9PBEdlmOv_nGBA…/view…