เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา
เรื่อง ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว6675 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

เอกสารแนบ 1. 1สพฐ ด่วนมาก ว6675ลว19ตค60 
2. 2สิ่งที่ส่งมาด้วย1ตัดโอนศึกษานิเทศก์(คำสั่ง27) 
3. 3แบบรายงาน