เขียนโดย ดร.สมเกียรติ ไกรยา

ตรวจสอบรายชื่อการเกลี่ยอัตรากำลังรอบ 2 ในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด 

aa

Download เอกสารได้ด้านล่าง

1 การเกลี่ยอัตรากำลังฯ.pdf

2 บัญชีรายชื่อ 1 (หน้า 1-25).pdf

3 บัญชีรายชื่อ 2  (หน้า 26 - 75).pdf

4 บัญชีรายชื่อ 3 (หน้า 76 - 109).pdf

5 ศึกษานิเทศก์.pdf

6 คำชี้แจง.pdf

7 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

8 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

9 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

12 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

13 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

14 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

15 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

16 สำนักงานศึกษาธิการภาค 18

แหล่งที่มา :: กบค. สำนักอำนวยการ สป
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=49950&Key=news19  

 

 
 
 
   .pdf reo3.pdf    
   .pdf reo2.pdf    
   .pdf reo1.pdf    
   .pdf reo5.pdf    
   .pdf reo6.pdf    
   .pdf reo10.pdf    
   .pdf reo12.pdf    
   .pdf reo16.pdf    
   .pdf reo17.pdf    
   .pdf reo18.pdf